De groepen

  • Groep 1A/2A (juf Wilma & juf Isolde) 24 kinderen
  • Groep 1B (instroomgroep) (juf Foke, juf Gerrie, juf Geertje) 35 kinderen
  • Groep 2B (juf Annie & juf Ingrid) 29 kinderen
  • Groep 3 (juf Mariska & juf Foke) 24 kinderen
  • Groep 4 (juf Karin) 27 kinderen
  • Groep 5A (juf Mariette & juf Hischia) 19 kinderen
  • Groep 5B/6B (juf Janny) 20 kinderen
  • Groep 6A (juf Imke & juf Nancy en juf Jitty) 29 kinderen
  • Groep 7 (juf Lyouck & juf Jitty) 27 kinderen
  • Groep 8 (juf Nancy & juf Jitty) 28 kinderen